Category Archives: information

On lyrics that cannot be sung / Over liedjes die niet meer kunnen

I found a very nice song not so long ago. It was recorded in 1927 by Rudy Vallee and the name of the song is “You‘ll do it someday, so why not now“ (Storm Mitchell –Allie Wrubel). The chords were perfect for some chord melody playing and the melody was not spectacular, but nice enough to work with.

But the lyrics……they cannot be sung  nowadays. I think that even in the days of recording, people would raise an eyebrow or two. Some lines in the lyrics are sexist and very woman-unfriendly.

Ik vond een leuk liedje niet zo lang geleden. Het was opgenomen door Rudy Vallee in 1927 en heet “You‘ll do it someday, so why not now“ (Storm Mitchell –Allie Wrubel). De akkoorden lenen zich prima voor wat chord-melody spel en de melodie, weliswaar niet spectaculair, interessant genoeg om mee te werken.

Maar die tekst….die kan echt niet tegenwoordig. Ik denk dat zelfs indertijd, toen de het liedje uitkwam, de nodige wenkbrouwen zijn opgetrokken. Enkele zinsneden in de tekst zijn ronduit sexistisch en vrouwonvriendelijk.

So what to do? Pretty soon the idea of re-writing the lyrics , or parts of it,  formed in my head. And gradually an adaptation took shape. In fact I only  replaced a couple of words and four complete lines of the lyrics. I left the rest unchanged.  In stead of a song that is not considerate to woman I have a song now that is a kind of an invitation to, or call to participate in the still growing worldwide ukulele movement. And no better moment to publish my version than on August 23,  World Ukulele Day *

Wat te doen? Al snel vormde zich het idee om de tekst, of delen er van, te herschrijven. Geleidelijk ontstond een aanpassing. Slechts enkele woorden en vier volledige zinsneden zijn vervangen; de rest is nog zoals in de originele tekst.  In plaats van een liedje dat niet vrouwvriendelijk is, heb ik nu een liedje, dat uitnodigt tot meedoen met de nog immer groeiende wereldwijde ukulele beweging. En geen beter moment om mijn versie te publiceren dan op 23 augustus, Wereld Ukulele Dag**.

* I found out there is more than one World Ukulele Day.  August 23 1879, the day Manuel Nunes introduced the predecessor of the ukulele to Hawaii, has the best motives for being called World Ukulele Day.  Information about the way the ukulele came to Hawaii can be found in many resources, such as Wikipedia and Ukulele Magazine.

** Ik ontdekte, dat er meer dan één Wereld Ukulele Dag is. 23 Augustus, de dag dat Manuel Nunes de voorloper van de ukulele introduceerde op Hawaii heeft de beste motieven om Wereld Ukulele Dag genoemd te worden. Informatie over de manier waarop de ukulele op Hawaii terecht kwam is te vinden in veel bronnen zoals Wikipedia en Ukulele Magazine.

Tin Pan Alley

Tin Pan Alley is a name that was given to 28th street New York, between 5th and 6th avenue. In the early nineteenhundreds lots of music publishers had their offices in this part of Manhattan. On warm days the windows would be opened and many a piano could be heard in the street. At one moment someone said it sounded like tin pans. And so the name was born. There are more than one explanation of the name, but I like this one best.

Tin Pan Alley is een naam die men gaf aan de 28e straat in New York, tussen de 5th en 6th avenue. In het begin van de twintigste eeuw hadden veel muziekuitgevers  hun kantoren in dit deel van Manhattan. Op warme dagen als de ramen open stonden was het geluid van menige piano te horen op straat. Op een moment zei iemand, dat het leek op het slaan op tinnen pannen. Zo is de naam geboren. Er zijn andere verklaringen, maar deze vind ik de leukste. 

Tin Pan Alley is also used as the collective name for the music made in that era. I always wondered why such an explosion of creativity happened to take place there and than. So many songs of such a high level in such, relatively, short time. I am very glad to be able to dig into sources from the twenties and thirties. And I love to sing those songs. So when a trip to the US was planned, I shurely wanted to walk the “Alley” myself, knowing there would be not so many remnants to be seen.

Tin Pan Alley is ook gebruikt als de naam voor alle muziek uit de jaren 20 en 30. Ik heb mij altijd afgevraagd waarom een dergelijke explosie van creativiteit plaatsvond op die plaats en op dat moment. Zo veel liedjes van zo’n hoge kwaliteit in relatief zo’n korte tijd. Ik ben erg blij in de bronnen van de twenties en thirties te kunnen spitten. En ik vind het heerlijk om die liedjes te zingen. Toen een trip naar de VS werd gepland, wilde ik zeker zelf over de “Alley” lopen. Wetende, dat er niet veel overblijfselen zichtbaar zouden zijn.

 

Today I walked Tin Pan Alley. Lots of old buildings have been torn down and replaced by new highrise. And there is lots of construction going on. But a few houses remind me of old pictures I have seen.

Vandaag liep ik door Tin Pan Alley. Veel oude gebouwen zijn inmiddels afgebroken en vervangen door hoogbouw. En er wordt volop gebouwd op dit moment. Maar een paar huizen deden me wel denken aan oude plaatjes, die ik gezien heb.

The plaque in the sidewalk, commemorating Tin Pan Alley, was nowhere to be found. During my walk I kept wondering about the many great composers that worked here. 

De plakette in de stoep, die moet herinneren aan Tin Pan Alley, was niet te vinden.  Gedurende mijn wandeling bleef ik denken aan die grote componisten, diehier eens werkten.

Taking back a song to its source by playing my uke here on 28th street would have been useless. Even my trustworthy Kenn Timms cannot beat the noise of highrise construction. But in my head many a song came by. 

Een liedje terugbrengen naar zijn bron door het spelen van mijn uke hier op de 28e straat zou zinloos zijn geweest. Zelfs mijn betrouwbare en luide Ken Timms kan niet op tegen het lawaai van constructiewerk. Maar in mijn hoofd kwam menig liedje voorbij.

Train song / Trein lied

For a long time I have been looking for a song about a train or a train travel or anything else that has to do with trains. The reason is simple: is is a nice subject. The metaphor of leaving something or somebody behind and starting anew on one hand and the image of a traveling musician on the other attract me. Call it idealistic romantic nonsense. I don’t know. But somewhere inside this has been something coming back to me every now and than.

Ik heb lang gezocht naar een liedje over een trein of reizen per trein of iets anders, dat met treinen van doen heeft. De reden is eenvoudig: het is een leuk onderwerp. Daarnaast trekt de metafoor van vertrekken  of iemand achterlaten en opnieuw beginnen enerzijds en het beeld van de reizende muzikant anderzijds me erg aan. Noem het idealistische romantische onzin. Ik weet het niet, maar ergens van binnen is het een ding wat regelmatig terugkeert.

 

First I looked for some inspiration in a Railway Museum. Than I worked my way through many books and websites looking for a song that suited me.  And at last, I found one. It is called Alabamy Bound written in 1924 and it got known by the playing of Ukulele Ike (Cliff Edwards).

Eerst zocht ik inspiratie in een Spoorweg museum. Daarna werkte ik mij door een stapel boeken en websites, op zoek naar een passend liedje. Uiteindelijk vond ik er een. Het lied heet  Alabamy Bound . Het is geschreven in 1924 en bekend geworden door de uitvoering van Ukulele Ike (Cliff Edwards).

There was an advantage: I now had the opportunity to use my train whistle! This sound in combination with a dim7 chord on the uke would give a real train-feeling to my version.

Er was nog een fijne bijkomstigheid: ik had nu de gelegenheid om mijn houten trein fluit te gebruiken. In combinatie met een dim7 akkoord op de uke zou er een echt trein gevoel ontstaan in mijn versie van het liedje.

So here it is, listen for yourself!

Finding my banjolele / De weg naar mijn banjolele.

Finding a banjolele that worked well for me, proved a long way. The first one I had was a present from a friend. A rupture in the vellum was only a minor problem as you can see in the next video.

Een banjolele vinden, die past bij mij. Dat bleek een lange weg. De eerste die ik in huis had was een cadeautje van een vriend. Helaas scheurde het vellum, maar daar werd iets op gevonden:

No 2 was a new PILGRIM VPUB. It played fantastic (after some callibration). I came across a Dallas E Formby Signaturea vintage banjolele. And fell in love spontaneously. I sold the Pilgrim and bought the Dallas. This banjo was used while recording my CD. It can be seen passing by in the video I made about recording this CD

No 2 was een nieuwe PILGRIM VPUB banjolele   en die speelde voortreffelijk (nadat ie eerst goed was afgesteld). Ik kwam een Dallas E tegen, een Formby signature een echte vintage banjolele. En ik werd spontaan verliefd. De Pilgrim heb ik verkocht en de Dallas aangeschaft. Deze banjo heb ik gebruikt tijdens de opnamen van mijn CD en is vluchtig te zien in een filmpje wat ik maakte naar aanleiding van de CD opnamen.

But after a year and some changing of strings the Dallas and I did not become real friends. My pal Dr Dick wanted to sell his old English banjolele. I took the instrument home, to give it a try.  And in no time I was sold and attached. This is quite the banjolele for me regarding easy playing, sound and even the way it looks.

Maar na een jaartje en wat wisselingen van snaren werden de Dallas en ik niet echt vriendjes. Mijn vriend Dr Dick wilde zijn oude Engelse banjolele kwijt. Ik nam het instrument mee naar huis om uit te proberen en in no time was ik helemaal verkocht en verknocht. Het is helemaal de banjolele voor mij: wat betreft bespeelbaarheid, wat betreft klank en ook nog een keer wat betreft uiterlijk.

One of my newer pals in the uke-world got me on the trail to the origin of my new old banjolele. After some research on the web I found the beautifull story behind the banjo on this site

Via een van mijn nieuwere maatjes in de uke-wereld werd ik op het spoor gezet van de origine van mijn nieuwe oude banjolele. Na enig zoeken ontdekte ik op de volgende site het mooie verhaal achter dit instrument.

In the twenties,  Musical Instrument Specialties Co (MISco) from Elkhart, Indiana  made lots of banjo ukuleles with metal backsides. They sold them under the name Banjo-ette. It is possible, that parts were made elswhere and assambled by Misco. The Bruno company sold these banjoleles under the name Maxitone. Other companies sold them too and each with another name. A part of the production was shipped to England without a name on them. As there was no name or other mark on the head of my banjolele, it is possible that we are talking about an instrument that came through England. There is no difference between the Maxitones and my instrument. In those days the banjoleles were called Deluxe Concert and Professional Class Instrument The words Deluxe Concert can be found on my banjo too. The website explains that all these banjoleles were made in the years 1924 to 1927. All in all a great sounding story. But not as good as the sound of the banjolele itself: it really is fantastic.

In de jaren 20 werden veel banjo ukuleles met metalen achterkant gemaakt door de firma Musical Instrument Specialties Co (MISco) uit Elkhart, Indiana. Ze verkochten deze zelf onder de naam Banjo-ette. Mogelijk, dat verschillende onderdelen elders werden geproduceerd en door Misco werden samengevoegd. De firma Bruno verkocht deze Banjo ukuleles onder de naam Maxitone. Andere bedrijven verkochten ze ook, maar dan onder een andere naam. Een deel werd naam/merkloos naar Engeland verscheept. Aangezien mijn banjo geen merktekens had op de kop (tenminste, toen Dr Dick hem kocht) lijkt het heel goed mogelijk, dat het gaat om een instrument dat via Engeland hier is gekomen. In elk geval is er geen verschil tussen de Maxitones en mijn instrument. Indertijd werden de banjoleles bestempeld als Deluxe Concert en professional class instrument. De woorden Deluxe Concert zijn ook te vinden op mijn instrument.  Al met al een klinkend verhaal. Maar niet zo goed als de klank van de banjolele zelf. Die is echt fantastisch.