Category Archives: music

On lyrics that cannot be sung / Over liedjes die niet meer kunnen

I found a very nice song not so long ago. It was recorded in 1927 by Rudy Vallee and the name of the song is “You‘ll do it someday, so why not now“ (Storm Mitchell –Allie Wrubel). The chords were perfect for some chord melody playing and the melody was not spectacular, but nice enough to work with.

But the lyrics……they cannot be sung  nowadays. I think that even in the days of recording, people would raise an eyebrow or two. Some lines in the lyrics are sexist and very woman-unfriendly.

Ik vond een leuk liedje niet zo lang geleden. Het was opgenomen door Rudy Vallee in 1927 en heet “You‘ll do it someday, so why not now“ (Storm Mitchell –Allie Wrubel). De akkoorden lenen zich prima voor wat chord-melody spel en de melodie, weliswaar niet spectaculair, interessant genoeg om mee te werken.

Maar die tekst….die kan echt niet tegenwoordig. Ik denk dat zelfs indertijd, toen de het liedje uitkwam, de nodige wenkbrouwen zijn opgetrokken. Enkele zinsneden in de tekst zijn ronduit sexistisch en vrouwonvriendelijk.

So what to do? Pretty soon the idea of re-writing the lyrics , or parts of it,  formed in my head. And gradually an adaptation took shape. In fact I only  replaced a couple of words and four complete lines of the lyrics. I left the rest unchanged.  In stead of a song that is not considerate to woman I have a song now that is a kind of an invitation to, or call to participate in the still growing worldwide ukulele movement. And no better moment to publish my version than on August 23,  World Ukulele Day *

Wat te doen? Al snel vormde zich het idee om de tekst, of delen er van, te herschrijven. Geleidelijk ontstond een aanpassing. Slechts enkele woorden en vier volledige zinsneden zijn vervangen; de rest is nog zoals in de originele tekst.  In plaats van een liedje dat niet vrouwvriendelijk is, heb ik nu een liedje, dat uitnodigt tot meedoen met de nog immer groeiende wereldwijde ukulele beweging. En geen beter moment om mijn versie te publiceren dan op 23 augustus, Wereld Ukulele Dag**.

* I found out there is more than one World Ukulele Day.  August 23 1879, the day Manuel Nunes introduced the predecessor of the ukulele to Hawaii, has the best motives for being called World Ukulele Day.  Information about the way the ukulele came to Hawaii can be found in many resources, such as Wikipedia and Ukulele Magazine.

** Ik ontdekte, dat er meer dan één Wereld Ukulele Dag is. 23 Augustus, de dag dat Manuel Nunes de voorloper van de ukulele introduceerde op Hawaii heeft de beste motieven om Wereld Ukulele Dag genoemd te worden. Informatie over de manier waarop de ukulele op Hawaii terecht kwam is te vinden in veel bronnen zoals Wikipedia en Ukulele Magazine.

Train song / Trein lied

For a long time I have been looking for a song about a train or a train travel or anything else that has to do with trains. The reason is simple: is is a nice subject. The metaphor of leaving something or somebody behind and starting anew on one hand and the image of a traveling musician on the other attract me. Call it idealistic romantic nonsense. I don’t know. But somewhere inside this has been something coming back to me every now and than.

Ik heb lang gezocht naar een liedje over een trein of reizen per trein of iets anders, dat met treinen van doen heeft. De reden is eenvoudig: het is een leuk onderwerp. Daarnaast trekt de metafoor van vertrekken  of iemand achterlaten en opnieuw beginnen enerzijds en het beeld van de reizende muzikant anderzijds me erg aan. Noem het idealistische romantische onzin. Ik weet het niet, maar ergens van binnen is het een ding wat regelmatig terugkeert.

 

First I looked for some inspiration in a Railway Museum. Than I worked my way through many books and websites looking for a song that suited me.  And at last, I found one. It is called Alabamy Bound written in 1924 and it got known by the playing of Ukulele Ike (Cliff Edwards).

Eerst zocht ik inspiratie in een Spoorweg museum. Daarna werkte ik mij door een stapel boeken en websites, op zoek naar een passend liedje. Uiteindelijk vond ik er een. Het lied heet  Alabamy Bound . Het is geschreven in 1924 en bekend geworden door de uitvoering van Ukulele Ike (Cliff Edwards).

There was an advantage: I now had the opportunity to use my train whistle! This sound in combination with a dim7 chord on the uke would give a real train-feeling to my version.

Er was nog een fijne bijkomstigheid: ik had nu de gelegenheid om mijn houten trein fluit te gebruiken. In combinatie met een dim7 akkoord op de uke zou er een echt trein gevoel ontstaan in mijn versie van het liedje.

So here it is, listen for yourself!